11 X 11
სპორტული პორტალი

100 000 ძლივს მიაშავა ამხელა ქონებიდან და შვილს ალიმენტსაც არ უხდის – დოროყაშვილის ადვოკატი ბასილაშვილზე წერს

0

სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის ცნო­ბი­ლია, ნი­კო­ლოზ ბა­სი­ლაშ­ვილს ერ­თა­დერ­თი ვაჟი, ლუ­კა­სი ჰყავს, რო­მე­ლიც დე­დას­თან, ნელი (ნეკა) დო­რო­ყაშ­ვილ­თან იზ­რდე­ბა. წყვი­ლი სკან­და­ლუ­რად და­შორ­და ერ­თმა­ნეთს. ცოლ­მა ის ძა­ლა­დო­ბა­ში და­ა­და­ნა­შა­უ­ლა, რის მერე ჩოგ­ბურ­თე­ლი და­ა­კა­ვეს კი­დეც, თუმ­ცა ბა­სი­ლაშ­ვი­ლი სა­სა­მარ­თლომ გი­რა­ო­თი გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლა. თა­ვად ბა­სი­ლაშ­ვი­ლი თავს უდა­ნა­შა­უ­ლოდ მი­იჩ­ნევს. ამ საქ­მე­ზე სა­ბო­ლოო სა­სა­მარ­თლო გან­ხილ­ვა ჯერ არ გა­მარ­თუ­ლა.

ნეკა დო­რო­ყაშ­ვი­ლის ინ­ტე­რე­სებს არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცია “პარტნი­ო­რო­ბა ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის­თვის იცავს”. ყო­ფილ ცოლ-ქმარს შო­რის დავა გრძელ­დე­ბა.

გუ­შინ­დე­ლი ტრი­უმ­ფის შემ­დეგ, ნი­კო­ლოზ ბა­სი­ლაშ­ვი­ლის შვი­ლი­სად­მი ემო­ცი­ურ მი­მარ­თვას მისი ყო­ფი­ლი მე­უღ­ლის ად­ვო­კა­ტი, ანა აბა­ში­ძე გა­მო­ეხ­მუ­რა:

“ამას არ დავ­წერ­დი ნამ­დვი­ლად, რომ არა ბა­სი­ლაშ­ვი­ლის ეპა­ტა­ჟუ­რი სი­ტყვა შვი­ლის შე­სა­ხებ. მას შვი­ლის­თვის წე­ლი­წად­ნა­ხე­ვა­რია ალი­მენ­ტი არ გა­და­უხ­დია. უფრო მე­ტიც, სა­კუ­თარ შვილს სახ­ლს არ­თმევს სა­სა­მარ­თლოს გზით”, – და­წე­რა ანა აბა­ში­ძემ.

სტატუსი ბაია პატარაიამაც დაწერა, რომელსაც ინ­ტერ­ნეტ­მომ­ხმა­რე­ბე­ლმა ლაშა ბე­ქა­უ­რმა უპასუხა:

“შვი­ლი ია­რა­ღად არ უნდა აქ­ციო ფუ­ლის მი­სა­ღე­ბად, ამ სა­ჯა­რო და­პი­რის­პი­რე­ბამ­დე რა თან­ხას იღებ­და ყო­ფი­ლი ცოლი? ძაან ვცდი­ლობ შენი გა­და­სა­ხე­დი­ან შევ­ხე­დო, სა­კუ­თარ ფე­მი­ნის­ტო­ბა­საც ვა­დას­ტუ­რებ და ქალ­თა უფ­ლე­ბებს, მაგ­რამ ესე­თი ქე­ი­სე­ბი გან­ცდას მი­ჩენს, რომ ქა­ლის როლს სწო­რედ ესე­თი ფულ­ზე მო­ნა­დი­რე ინ­დი­ვი­დე­ბი აკ­ნი­ნე­ბენ, ჩემს სი­ტყვებს უკან წა­ვი­ღებ თუ მაგ გო­გოს ქო­ნე­ბი­დან წილი და ათასე­ბი არ მო­უ­თხო­ვია და არ მი­უ­ღია გან­ქორ­წი­ნე­ბის შემ­დეგ… და თან მხო­ლოდ ქარ­თველ ქალ­თან რომ აქვს ამ ბიჭს პრობ­ლე­მე­ბი, ქარ­თულ პრო­კუ­რა­ტუ­რას­თან და ის გერ­მა­ნე­ლი გოგო მა­ზო­ხის­ტია ალ­ბათ ხომ?!”.

მას ბაია პა­ტა­რა­ი­ამ ასე უპა­სუ­ხა:

“და რა თან­ხას იღებ­და? არა­ფერს, ნულს! ქო­ნე­ბაც კი არ გა­უ­ყო ნა­ხე­ვა­რი, რაის ნა­ხე­ვა­რი? ერთი 100 000 ძლივს მი­ა­შა­ვა მთე­ლი ამ­ხე­ლა ქო­ნე­ბი­დან ცოლს. შვილს კი­დევ სახ­ლს არ­თმევს. ასე­ვე ალი­მენ­ტი ბავ­შვი­საა და არა ცო­ლის, იქ­ნებ ოდეს­მე შე­იგ­ნოთ ეგ ქარ­თველ­მა კა­ცებ­მა”.

თე­მას­თან და­კავ­ში­რე­ბით სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში პოსტს აქ­ვეყ­ნებს ასე­ვე ნეკა დო­რო­ყაშ­ვი­ლის კი­დევ ერთი ად­ვო­კა­ტი, ანა თავ­ხე­ლი­ძე:

“ბა­სი­ლაშ­ვი­ლის საქ­მე­ზე ვინც შე­მა­კა­ვე­ბელ ორ­დე­რებს ეჭ­ვის თვა­ლით უყუ­რებთ, მინ­და მათ­თვის დავ­წე­რო რამ­დე­ნი­მე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­რე­მო­ე­ბა:

1. პო­ლი­ცი­ამ 6 შე­მა­კა­ვე­ბე­ლი ორ­დე­რი ბა­სი­ლაშ­ვი­ლის და მისი ოჯა­ხის წევ­რე­ბის მი­მართ გა­მო­წე­რა გა­მო­ძი­ე­ბის და­წყე­ბის შემ­დეგ.

2. შე­მა­კა­ვე­ბე­ლი ორ­დე­რე­ბის გან­ხილ­ვის დროს ად­ვო­ა­კტებ­მა წარ­ვად­გი­ნეთ იმა­ზე მეტი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბი, ვიდ­რე და­კა­ვე­ბას და აღ­კვე­თის ღო­ნის­ძი­ე­ბის სა­ხით გი­რა­ოს გა­მო­ყე­ნე­ბას და­ე­დო სა­ფუძ­ვლად.

3. შე­მა­კა­ვე­ბე­ლი ორ­დე­რე­ბის ძა­ლა­ში და­ტო­ვე­ბის სა­კითხს სა­სა­მარ­თლო იხი­ლავ­და და­ახ­ლო­ე­ბით 18 სა­ა­თი.

4. შე­მა­კა­ვე­ბე­ლი ორ­დე­რე­ბის გან­ხილ­ვი­სას და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლის ჩვე­ნე­ბის გარ­და, დავ­კი­თხეთ მოწ­მე­ე­ბი, გა­მო­ვიკ­ვლი­ეთ აუ­დიო და ვი­დეო ჩა­ნა­წე­რე­ბი, სა­მე­დი­ცი­ნო დო­კუ­მენ­ტა­ცია და სხვა არა­ერ­თი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბა.

5. ამ საქ­მე­ში შე­მა­კა­ვე­ბე­ლი ორ­დე­რე­ბის ძა­ლა­ში და­ტო­ვე­ბა­ზე მსჯე­ლო­ბი­სას სა­სა­მარ­თლომ იმა­ზე უფრო მა­ღა­ლი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბი­თი სტან­დარ­ტი გა­მო­ი­ყე­ნა, ვიდ­რე სხვა “ჩვე­უ­ლებ­რივ” საქ­მე­ებ­ში იყე­ნებს.

6. სა­სა­მარ­თლომ ჯერ და­ად­გი­ნა, რომ ად­გი­ლი ჰქონ­და ოჯახ­ში ძა­ლა­დო­ბის ფაქტს და შემ­დეგ იმ­სჯე­ლა ხე­დავ­და თუ არა ძა­ლა­დო­ბის გან­მე­ო­რე­ბის რის­კებს. ვი­ნა­ი­დან რის­კე­ბი და­ი­ნა­ხა, მან ძა­ლა­ში და­ტო­ვა შე­მა­კა­ვე­ბე­ლი ორ­დე­რე­ბი.

7. იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ სა­სა­მარ­თლო ვერ და­ი­ნა­ხავ­და ძა­ლა­დო­ბის გან­მე­ო­რე­ბის რის­კებს, შე­ეძ­ლო შე­მა­კა­ვე­ბე­ლი ორ­დე­რის პი­რო­ბე­ბი შე­ეც­ვა­ლა, მა­გა­ლი­თად, შე­ემ­ცი­რე­ბი­ნა ვადა, და­ერ­თო კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის აღ­დგე­ნის ნება და ა.შ. რაც არ გა­ა­კე­თა სა­სა­მარ­თლომ.

8. თუ მხა­რე ხე­დავს, რომ სა­სა­მარ­ლო იღებს უკა­ნო­ნო ან/და და­უ­სა­ბუ­თე­ბელ გა­დაწ­ვე­ტი­ლე­ბას, შე­უძ­ლია ეს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა სა­ა­პე­ლა­ციო წე­სით გა­ა­სა­ჩივ­როს, რაც მხა­რემ არ გა­ა­კე­თა. ცხა­დია, გა­სა­ჩივ­რე­ბა მათი უფ­ლე­ბაა და არა ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა.

9. შე­მა­კა­ვე­ბე­ლი ორ­დე­რე­ბის გა­მო­ცე­მის შემ­დეგ სის­ხლის სა­მარ­თლის საქ­მეს და­ე­მა­ტა ძა­ლი­ან ბევ­რი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბა ექ­სპერ­ტი­ზის დას­კვნე­ბის, მოწ­მე­ე­ბის და სხვა მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბის სა­ხით.

შე­ვე­ცა­დე შე­მა­კა­ვე­ბელ ორ­დე­რებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით შე­კი­თხვე­ბი შე­მე­ჯა­მე­ბი­ნა. აი, ამი­ტომ ვამ­ბობთ, რომ სა­სა­მარ­თლომ და­ად­გი­ნა ოჯახ­ში ძა­ლა­დო­ბის ფაქ­ტი და ამის შემ­დეგ და­ტო­ვა ძა­ლა­ში შე­მა­კა­ვე­ბე­ლი ორ­დე­რე­ბი”.

ბასილაშვილის საქმეზე ვინც შემაკავებელ ორდერებს ეჭვის თვალით უყურებთ, მინდა მათთვის დავწერო რამდენიმე მნიშვნელოვანი…

Posted by Ana Tavkhelidze on კვირა, 14 მარტი, 2021

წყარო: ambebi.ge

სხვა სიახლეები

გააკეთე კომენტარი

თქვენი ელ.ფოსტის მისამართი არ იქნება საჯარო